Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Asmens duomenų sauga

Viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centro, įstaigos kodas 141879453, buveinės adresas Galinio Pylimo g. 3, Klaipėda, asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas –reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centre (toliau – Centras), užtikrinant LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 nustatytų normų dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/ EB, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.