Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Būtinoji psichiatrinė pagalba

BŪKLIŲ, KADA TEIKIAMA BŪTINOJI PSICHIATRINĖ PAGALBA KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE, SĄRAŠAS:

 1. Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir skubi medicinos pagalba.
 2. Pirmoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2123), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr. 32-1030) ir 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-357 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2914).
 3. Centre teikiama skubioji medicinos pagalba yra specializuota asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikia gydytojas psichiatras arba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, nurodytų šios tvarkos Skubios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.
 4. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu.
 5. Kreipiantis į Klaipėdos psichikos sveikatos centrą dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.
 6. Pirmoji medicinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam/pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.
 7. Skubiosios medicinos pagalbos mastą, vadovaudamasis profesine kompetencija, šia tvarka ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas psichiatras arba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Skubioji medicinos pagalba skirstoma į tris kategorijas (šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelė). Jei į Klaipėdos psichikos sveikatos centrą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba visiems negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2 ir 3 kategorijos pagalba.
 8. Pirmosios medicinos pagalbos mastą, teikimo indikacijas ir eiliškumą nustato 2 punkte išvardyti teisės aktai.
 9. Skubiosios medicinos pagalbos mastas ir indikacijos nurodyti šios tvarkos skubios medicinos pagalbos masto lentelėje.
 10. Nustatant skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, vertinant ūmią klinikinę paciento būklę, priskiriant pacientą skubios medicinos pagalbos kategorijai ir teikiant skubiąją pagalbą pacientams, privalu vadovautis šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 4, 3 ir 2 skiltimis.
 11. Gydytojas psichiatras ir gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, teikiantis skubiąją medicinos pagalbą, privalo raštu įforminti skubiosios pagalbos atvejį paciento dokumentuose asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), medicinos dokumentų išraše (forma 027/a), siuntime tirti, konsultuoti ir gydyti (forma 028/a) ir kt.), išsamiai aprašyti paciento būklę, atitinkamai motyvuoti, vadovaudamasis visomis šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės skiltimis ir pagrįsdamas skubiosios pagalbos teikimo indikacijas, nurodydamas pagalbos teikimo laiką (pradžią ir pabaigą) ir priskirdamas skubiosios pagalbos paslaugas atitinkamai kategorijai bei aprašydamas taikytus tyrimo ir gydymo metodus.

SKUBIOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS MASTAS

Skubiosios medicinos pagalbos kategorijaLaikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalbąKategorijos apibūdinimasŪmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos
1234
1 kategorijaNedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai.Gyvybei grėsmingi atvejai:
gyvybei grėsmingos būklės, kai aktyvi
medicininė intervencija reikalinga
nedelsiant.
Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams.
2 kategorijaPaciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Paciento būklė vertinama ir gydymo veiksmai dažnai atliekami vienu metu.Atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei.1.Psichikos ir elgesio sutrikimai:
13.1 13.1 agresija arba smurtas, keliantys
grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams;
13.2 13.2 intensyvus psichomotorinis
sujaudinimas, kai reikalingas
fizinis asmens
laisvės suvaržymas dėl
grėsmės sau ar aplinkiniams.
3 kategorijaPaciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.Potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti
sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, arba kitos būklės, kai nesuteikus pagalbos per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti ypatingai sunkios,
1. Psichikos ir elgesio sutrikimai:
14.1. mėginimas nusižudyti ar tokio
poelgio grėsmė;
14.2. ūmios psichozės;
14.3. sunki psichologinė trauma,
dezorganizuojanti elgesį;
14.4. sunki depresija;
14.5. ryškus psichomotorinis
sujaudinimas.

PATVIRTINTA
2004-04-29 d.
vyriausiosios gydytojos
įsakymu Nr.V-20