Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00 | VI 9:00-13:00
Title Image

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS BEI SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO

2020 m. spalio 29 d. Nr. V-110
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-06-01) bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020-01-14 raštą Nr. (1.1.20-12)10-238 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų indeksavimo“:

1.Tvirtinu nuo 2020 m. lapkričio 3 dienos:

 1.1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (pridedama 2 lapai);

 1.2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centre sąrašą ir kainas (1 priedas);

 1.3. Papildomus psichologinio ištyrimo įkainius (2 priedas).

 2.Pripažįstu negaliojančiu nuo 2020 m. lapkričio 3 dienos VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiojo gydytojo 2020-03-12 įsakymą Nr. V-20 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos bei sąrašo ir kainų patvirtinimo“ .

 1. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę vyriausiajai finansininkei.

  

 

Vyriausiasis gydytojas                                                                                                                  Aleksandras Slatvickis

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro
Vyr. gydytojo 2020-10-29 įsakymu Nr. V-110
(2020-03-12 įsakymo Nr. V-20 nauja redakcija)

 

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA    

 1. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras (toliau – Centras), turi teisę pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (toliau – Tvarka) teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai turi sumokėti.

   

 2. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“, 1 ir 3 punktuose, išskyrus Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 4 ir 5 punktuose nurodytus profilaktinius sveikatos tikrinimus, Centre prisirašiusiems gyventojams teikiamos nemokamai, už jas iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų.

   

 3. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms Centre, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

 3.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

 3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

 3.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

 1. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

   

 2. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu arba nėra prisirašę prie vieno iš Klaipėdos miesto sveikatos priežiūros centrų, Centre suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

 5.1. Pacientams, prisirašiusiems prie UAB „MediCa klinika“, UAB „Baltic Medics“, UAB „Nefrida“ ir UAB „Mano šeimos gydytojas“ Centro teikiamos paslaugos yra mokamos.

 1. Pacientui, gavus gydančio gydytojo psichiatro leidimą ir pageidaujant gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, tyrimus, procedūras, šios papildomos paslaugos, tyrimai ar procedūros yra mokami.
 2. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras Centras gali teikti tik užtikrinęs, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

   

 3. Centro pareigos, susijusios su mokamų paslaugų teikimu:

 8.1. parengti ir vadovo įsakymu patvirtinti mokamų paslaugų teikimo tvarką (aprašą), kurioje būtų nurodyti konkretūs mokamų paslaugų teikimo pagrindai bei kainos, ir užtikrinti, kad pacientai galėtų su ja susipažinti;

 8.2. užtikrinti, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik šioje Tvarkoje nurodytomis sąlygomis;

 8.3. prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti, pacientas (ar jo atstovas) turi užpildyti ir pasirašyti sutikimą-prašymą dėl mokamų paslaugų teikimo (forma MPSP-2), kurioje  pacientas (ar jo atstovas) patvirtina, jog yra informuotas apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą šio įsakymo 1 priede.

 8.3.1. Forma MPSP-2 pildoma tik tais atvejais, kai užvedama/pildoma asmens sveikatos istorija (forma 025/a). 

 8.4. užtikrinti, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės) numeris. Jeigu minėtos informacijos mokėjimo dokumentuose nurodyti nėra techninių galimybių, ji turi būti nurodyta sąskaitoje, kuri atiduodama pacientui.

 1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas ir mokamų paslaugų kainos skelbiamos įstaigos internetiniame puslapyje bei pagrindiniame stende prie registratūros.

   

 2. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.

   

 3. Teikiant mokamas paslaugas privaloma į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

   

 4. Mokamų paslaugų Centre teisėtumą ir pagrįstumą turi teisę vertinti ir kontroliuoti:

 12.1. Centro steigėjas;

 12.2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vykdydama teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės (tinkamumo) ir prieinamumo valstybinę kontrolę ir ekspertizę;

 12.3. Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos:

 12.3.1. vykdydamos Centro teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės (tinkamumo) ir prieinamumo valstybinę kontrolę;

 12.3.2.  spręsdamos ginčus tarp draudžiamųjų ir Centro dėl pacientui suteiktų iš PSDF biudžeto apmokamų paslaugų.

 1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei atskirų mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinami ir keičiami VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiojo gydytojo įsakymais.

   

 2. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsakingi mokamą paslaugą teikiantys darbuotojai.

 

 

 

 

Šrifto didinimas