Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine.Duomenų valdytojas, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra Viešoji įstaiga Klaipėdos psichikos sveikatos centras (juridinio asmens kodas 141879453, adresas Galinio Pylimo g. 3, LT-91231 Klaipėda, Lietuva, telefonas 8 (46) 410031, el. paštas info@kpsc.lt).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su mūsų įstaiga ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (ii) skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą; (iii) komunikaciją elektroniniu paštu; (iv) slapukų naudojimą; (v) paslaugų teikimą; (vi) sutarčių sudarymą ir vykdymą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais tvarkomiems asmens duomenims.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis dažniausiai netrunka ilgiau nei keturi mėnesiai. Jeigu tokiam savo duomenų tvarkymui neprieštarausite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 3 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, o po atrankos pabaigos saugosime teisėto intereso pagrindu. Tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos galite išreikšti prieštaravimą – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ateityje darbo pasiūlymų neteiksime, nebent savanoriškai dalyvausite naujoje atrankoje arba pakartotinai atsiųsite savo duomenis. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume po atrankos pabaigos, informuokite apie tai siųsdami mums savo CV bei kitus duomenis, atsakydami į elektroninį laišką arba pasirašydami informavimo formą susitikimo metu.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos ar paklausimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Įprastai toks laikotarpis neviršija 1 metų.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau, tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus) skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Paslaugų teikimas

Įstaigos paslaugų teikimo tikslu tvarkomi šie paslaugų gavėjų asmens duomenys – asmens kodas, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, šeimos gydytojas, asmens sveikatos duomenys, psichikos sveikatos duomenys,  įstatyminio atstovo telefono numeris.

Asmens duomenys saugomi šiais terminais: asmens sveikatos istorijos, paslaugų gavėjui mirus arba nutraukus paslaugų teikimą – 15 metų, susirašinėjimo dokumentai – 10 metų, priverstinio ambulatorinio gydymo asmenų – 25 metus, psichologų tyrimo protokolai – 15 metų, su sveikatos duomenimis susijusios pažymos saugomos nuo 3 iki 5 metų.

Paslaugų gavėjų duomenys gali būti gaunami iš šių šaltinių:

•    iš informacinės Valstybinės ligonių kasos sistemos SVEIDRA ir APAP, PRAP, RSAP posistemių – asmens kodas, vardas, pavardė, adresas, gydymo įstaiga ir gydytojas prie kurio pacientas priregistruotas, suteiktos paslaugos;
•    Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – asmens kodas, vardas, pavardė, nedarbingumo istorija;
•    iš E. sveikata sistemos – asmens kodas, vardas pavardė, ligos kodai, išrašyti vaistai;
•    iš teisėsaugos institucijų – vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, teismo sprendimas arba bylos Nr.;
•    iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos – vardas, pavardė, gimimo data, adresas, socialinės problemos susijusios su pacientu;
•    iš pedagoginės psichologinės tarnybos – vardas, pavardė, gimimo data, tyrimų išvados
•    iš sveikatos priežiūros įstaigų – vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, sveikatos duomenys.

Asmens duomenys gali būti teikiami šiems gavėjams:

•    į informacinę Valstybinės ligonių kasos sistemą SVEIDRA ir jos APAP, PRAP, RSAP posistemes – duomenys apie suteiktas paslaugas;
•    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – duomenys dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo, ligos kodas, telefono numeris, nedarbingų dienų skaičius;
•    į E. sveikata sistemą – ligos kodai, išrašomi vaistai;
•    į Valstybinio psichikos sveikatos centro ASIS sistemą – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens sveikatos duomenys;
•    teisėsaugos institucijoms – vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, paslaugų suteikimo data, priežastis, neteiktos paslaugos;
•    teismams – su priverstiniu gydymu susiję sveikatos duomenys, tyrimų išvados;
•    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai – vardas, pavardė, gimimo data, adresas, informacija apie gydymo režimo laikymąsi, informacija apie tai ar buvo teiktos arba neteiktos sveikatos priežiūros paslaugos;
•    pedagoginei psichologinei tarnybai – vardas, pavardė, gimimo data, tyrimų išvados;
•    sveikatos priežiūros įstaigoms – vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, sveikatos duomenys;
•    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai – asmens kodas, vardas, pavardė, adresas, sveikatos duomenys;
•    Valstybiniam psichikos sveikatos centrui – asmens kodas, vardas, pavardė, ligos kodas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas, tačiau Jums pageidaujant gauti mūsų teikiamas paslaugas, tolesnį asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja teisės aktai, todėl jeigu nepateiksite savo duomenų, negalėsime teikti paslaugų.

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite sudarydamas sutartį, taip pat tuos duomenis, kuriuose gausime Jums vykdant sutartį. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir sudaryti su Jumis sutarties.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties su Jumis pasibaigimo.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

•    IT, serverio, archyvavimo, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;
•    notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
•    teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
•    priežiūros funkcijas atliekančioms valstybės institucijoms.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

•    Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
•    Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
•    Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
•    tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
•    Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
•    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.