Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00 | VI 9:00-13:00
Title Image

Viešieji ir privatūs interesai

VIEŠOJI  ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
 VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. spalio 8 d.  Nr. V-105

Klaipėda

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. KS-325 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ pakeitimo“, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ bei vykdydamas Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2020 m. spalio 2 d. potvarkį Nr. M3-109 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“

1. T v i r t i n u VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą:
1.1. Gydytojas psichiatras;
1.2. Vyriausiasis medicinos slaugytojas;
1.3. Vyriausiasis finansininkas;
1.4. Ūkio dalies vedėjas.

2. N u r o d a u:
2.1. asmenims, nurodytiems 11-1.4 papunkčiuose, pateikti patikslinti ar papildyti privačių interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą;

2.2. sekretorei administratorei Birutei Morkūnienei supažindinti su šiuo įsakymu visus naujai priimtus  ir einančius 1.1-1.4 papunkčiuose nurodytas pareigas darbuotojus. 

3. P r i p a ž į s t u negaliojančiu VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiojo gydytojo 2014-06-27 įsakymą Nr. V-35 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.

4. Šį įsakymą skelbti VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro interneto svetainėje.

 

 

 Vyriausiasis gydytojas                                                                                                                                          Aleksandras Slatvickis

  

Šrifto didinimas