Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Viešieji ir privatūs interesai

VIEŠOJI  ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
 VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. vasario 8 d. Nr. V-12
Klaipėda

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu,
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 sprendimu Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. vasario 4 raštą Nr. S-340-(2.4):
         1.Tvirtinu VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą:
        1.1. Gydytojas psichiatras;
        1.2. Vyriausiasis medicinos slaugytojas;
        1.3. Vyriausiasis finansininkas;
        1.4. Ūkio dalies vedėjas.

  1. N u r o d a u:
    2.1. asmenims, nurodytiems 1.1.-1.4. papunkčiuose, iki 2021 m. kovo 1 d. pateikti naujas deklaracijas (per PRINREG, kuris pasiekiamas per Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklalapį www.vtek.lt, taip pat tiesiogiai https://pinreg.vtek.lt);
    2.2. sekretorei administratorei Birutei Morkūnienei supažindinti su šiuo įsakymu visus darbuotojus, einančius 1.1.-1.4 papunkčiuose nurodytas pareigas.                  
  1. P r i p a ž į s t u negaliojančiu VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiojo gydytojo 2020-10-08 įsakymą Nr. V-105 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.
  2. Šį įsakymą skelbti VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro interneto svetainėje.

 

 

 Vyriausiasis gydytojas                                                                                                                                       Aleksandras Slatvickis