Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Žemo slenksčio paslaugų kabinetas

Žemo slenksčio paslaugų teikimo tikslas – sumažinti su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslui bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Žemo slenksčio paslaugų kabinete (anksčiau vadinamame „Anoniminiu konsultaciniu kabinetu su švirkštų bei adatų keitimu“), yra vykdoma „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa“, kuri yra skirta Klaipėdos miesto gyventojams, kurie vartoja švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas, bei jų artimiesiems. Paslauga siekiama gerinti tiek tiesioginių paslaugos gavėjų gerovę, tiek ir visos bendruomenės.

Kabinete paslaugos teikiamos asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tiksliais bei asmenims dėl rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis, taip pat jų partneriams ir šeimos nariams.

2014 m. sausio 8 d. viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiasis gydytojas Aleksandras Slatvickis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pakeitimo“, atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Stebėtojų tarybos pritarimą bei rekomendaciją ir į 2014 m. sausio 7 d. Klaipėdos miesto savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J9-10, įsteigė Žemo slenksčio paslaugų kabinetą.

Klaipėdos psichikos sveikatos centro Žemo slenksčio paslaugų stacionarus kabinetas dirba adresu: Taikos pr.119 (įėjimas iš „Žardės“ pašto kiemo pusės).

Klientų priėmimo laikas:

 • Darbo dienomis nuo 9.00 iki 12:00 ir nuo 14.00 iki 19.00 val.

  Telefonas pasiteiravimui: (8 46) 34 64 21
  Žemo slenksčio paslaugų kabineto vedėja yra socialinė darbuotoja Snieguolė Dapšienė.

 

Žemo slenksčio paslaugų teikimo uždaviniai:

 1. Užmegzti ir palaikyti ryšius su paslaugų gavėjais, jų partneriais, šeimos nariais ir prireikus jiems teikti žemo slenksčio paslaugas
 2. Sudaryti sąlygas paslaugų gavėjams, kurie nepasirengę atsisakyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ne gydymo tikslui, naudotis žemo slenksčio paslaugomis
 3. Motyvuoti paslaugų gavėjus atsisakyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ne gydymo tikslu, mažinti rizikingą elgseną, skatinant paslaugų gavėjus gydytis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukeliamus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas
 4. Konsultuoti ir informuoti paslaugų gavėjus infekcijų plitimo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos bei saugesnės lytinės elgsenos klausimais, tarpininkauti didinant galimybes gauti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, siekti įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei savigalbos grupių programas
 5. Stebėti paslaugų gavėjų rizikingos elgsenos pokyčius bei vertinti jų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikius
 6. Skatinti paslaugų gavėjus panaudotas adatas ir švirkštus atnešti į Kabinetą

Žemo slenksčio stacionariame kabinete teikiamos šios paslaugos:

 • Adatų ir švirkštų keitimas
 • Dezinfekcijos priemonių dalijimas
 • Prezervatyvų dalijimas
 • Informacijos suteikimas
 • Konsultacinė pagalba
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Sveikatos mokymai ir švietimas
 • Tvarsliavos dalijimas
 • Atrankinių greitųjų ŽIV tyrimų atlikimas
 • Ikitestinis ir potestinis konsultavimas
 • Kitos paslaugos

Kitos paslaugos yra teikiamos, atsirandant galimybei gauti lėšų iš papildomų finansavimo šaltinių, bendradarbiaujant su įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Paslaugos teikiamos nemokamai, anonimiškai ir konfidencialiai.

Minėta Žalos mažinimo programa, kaip ir kitos Žalos mažinimo programos Klaipėdoje, nuo pat jų atsiradimo pradžios iki šiol yra finansuojama iš Klaipėdos m. savivaldybės Sveikatos fondo.

ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ STACIONARAUS KABINETO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ISTORIJA

1988 m. buvo diagnozuotas pirmas ŽIV infekcijos atvejis Lietuvoje, ir iki 1994 m. buvo užregistruoti 29 ŽIV infekuoti asmenys, iš kurių vienas buvo vartojantis narkotikus injekciniu būdu. 1996 m. buvo užregistruotas pirmas ŽIV infekuotas injekcinių narkotikų vartotojas Klaipėdoje.Sveikatos fondo.

1996 m. pradžioje Klaipėdos priklausomybės ligų centro tuometinio vadovo Aleksandro Slatvickio iniciatyva miesto savivaldybėje įvyko pasitarimas problemoms, susijusioms su priklausomybėmis alkoholiui ir narkotinėms medžiagoms, spręsti. Po jo tarp įvairių miesto specialistų užsimezgė glaudus bendradarbiavimas, kuriam ėmė vadovauti V. Anužis. Klaipėdos Universiteto Rekreacijos katedros vyr. dėstytojai Aušrinei Armaitienei bendradarbiaujant su Klaipėdos priklausomybės centru buvo paruošta Klaipėdos m. narkotikų vartojimo profilaktikos programa mokyklose, į tą darbą įtraukiant jaunimą, ir iškelta idėja – įsteigti švirkščiamųjų narkotikų vartotojams švirkštų ir adatų keitimo punktą.

Tų pačių metų spalio mėnesį Priklausomybės ligų centro ambulatorijos procedūriniame kabinete buvo pradėti keisti švirkštai ir adatos narkotikų vartotojams. Iš jų šia galimybe pasinaudojo tik nedaugelis, nors buvo laikomasi konfidencialumo. Pasak lankytojų, kiti narkotinių medžiagų vartotojai nesinaudojo paslauga todėl, kad nenorėjo būti įtraukti į Narkologinę įskaitą. Tad ši veikla, nepaisant gerų norų ir naudotų metodų, norimo rezultato nedavė.

Tuo pačiu metu Anoniminiam švirkštų ir adatų keitimo punktui buvo ieškoma vieta, ir 1997 m. ją pasiūlė Savivaldybės kultūros skyrius Muzikinio centro, nematomo nuo gatvės įėjimo, patalpose, adresu – Šaulių g. 36. Finansavimas veiklai buvo gautas iš miesto savivaldybės gamtosaugos fondo. Skirtas patalpas reikėjo suremontuoti ir nuspręsti, kas jose dirbs. Tuo pačiu laikotarpiu į Priklausomybės ligų centrą darbo kreipėsi vienas asmuo, gydęsis priklausomybės narkotikams ligą ir baigęs psichosocialinės reabilitacijos kursą. Jis buvo supažindintas su minėtais planais ir, jam iš karto sutikus, priimtas į darbą. Naujasis darbuotojas kartu su priklausomybės ligų centro stacionaro pacientais remontavo, dažė, klijavo tapetus, restauravo senus baldus, o laisvu nuo darbo metu, dalijosi mintimis, koks tas kabinetas bus, kas ir kaip jame bus dirbama – kad būtinai jis bus anoniminis ir jame bus ne tik keičiami švirkštai, bet ir konsultuojama.

Ir 1997 m. gegužės 7 d., dalyvaujant garbingiems miesto svečiams bei žiniasklaidos atstovams buvo iškilmingai ir oficialiai atidarytas Anoniminis narkomanų konsultacinis kabinetas su švirkštų bei adatų keitimu. Nuo šios datos kabinetas ima vykdyti Žalos mažinimo programą, kurios pagrindinis tikslas – stabdyti ŽIV ir kitų per kraują užsikrečiamų infekcijų plitimą narkotikų vartotojų tarpe.

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

 1. Užmegzti ir palaikyti kontaktus su nežinomais narkotikų vartotojais, įgyjant jų pasitikėjimą
 2. Pakeisti klientų elgesį į labiau saugų, jei nepavyksta jiems nustoti vartoti narkotikus
 3. Šviesti klientus (ŽIV/AIDS hepatitų ir kitų krauju bei lytiniu būdu plintančių infekcijų profilaktikos klausimais)
 4. Mokyti klientus apsisaugojimo nuo minėtų infekcijų būdų ir saugesnių injekcijų technikos
 5. Suteikti informaciją ir nukreipti į įstaigas, kurios gali suteikti reikiamą socialinę, psichologinę, medicininę pagalbą ar gydyti priklausomybę nuo narkotikų.

Įgyvendinant minėtus uždavinius buvo dirbama šiomis kryptimis:

 • Asmenų, anksčiau vartojusių narkotikus, ruošimas dirbti Žalos mažinimo programoje
 • Informacinių leidinių apie rizikingo elgesio mažinimą, ŽIV-AIDS, hepatitus ir kitas krauju bei lytiniu būdu plintančias infekcijas bei nuo jų apsisaugojimo būdus, saugesnes injekcijas, rengimas ir platinimas klientams-narkotikų vartotojams
 • Individualūs darbuotojų pokalbiai apie ŽIV ir kitų infekcijų perdavimo riziką bei mažinti ją būdus
 • Statistinės informacijos apie klientus rinkimas, nepažeidžiant anonimiškumo
 • Žalos mažinimo programos dalyvio kortelės išdavimas, pageidaujant klientui
 • Klientų konsultavimas apie gydimo galimybes (detoksikaciją, pakaitinį gydymą metadonu, socialinę reabilitaciją ir kt.)
 • Individualios klientų konsultacijos ir jų nukreipimas pas reikiamus specialistus
 • Tarpininkavimas tiriant kraują dėl ŽIV, hepatitų ir sifilio
 • Sterilių švirkštų išdavimas, naudotų rinkimas ir utilizavimas
 • Prezervatyvų, bintų, vatos, dezinfekcinių priemonių išdavimas
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
 • Projekto vykdymo kontrolė

Pirmus tris Žalos mažinimo programos vykdymo mėnesius kabinete dirbo vienas darbuotojas, apimdamas vis didesnį klientų skaičių. Rugpjūčio mėnesį į darbą priimti dar du darbuotojai.

Iki 2001 m. kabineto vyko darbuotoju kaita, tačiau klientų apsilankymų skaičius per tą laiką augo, išskyrus tą laikotarpį, kai Anoniminis konsultacinis kabinetas buvo perkeltas į kitą vietą senamiestyje, adresu Puodžių g.17. 2000 m. lapkričio pabaigoje buvo pradėta kraustytis į naujas patalpas. Ateinantiems klientams buvo dalijamos schemos, nurodančios, kur rasti persikėlusį kabinetą.

2000 m. gruodžio 1 d. Anoniminis konsultacinis kabinetas su švirkštų bei adatų keitimu buvo iškilmingai atidarytas naujoje vietoje. Šį mėnesį lankytojų skaičius buvo ženkliai sumažėjęs, tačiau jau sausį pasiekė ankstesnį apsilankymų lygį, o vasario mėn. net praaugo tuos skaičius. Net klientai ėmė kalbėti, kad būtų gerai dar vienas toks kabinetas.

Apie dar vieno tokio kabineto steigimą buvo kalbėta Klaipėdos m. savivaldybėje tik prasidėjus pirmojo kabineto veiklai. Jau 1998 m. Vytauto Valevičiaus ir kitų politikų iniciatyva buvo rastos patalpos antram kabinetui pietinėje miesto dalyje. Deja dėl kaimyninių namų gyventojų protesto ir priešiškumo tą kart idėjos įgyvendinimas žlugo. Tik 2000 m. Klaipėdos m. taryba skyrė patalpas antram kabinetui, o finansavimas jo remontui buvo skirtas 2001 m. pradžioje. Antras Anoniminis konsultacinis kabinetas su švirkštų bei adatų keitimu buvo atidarytas 2001 m. birželio 6 d., o tų pačių metų spalio 15 d. Žalos mažinimo programa pradedama vykdyti ir už kabinetų sienų ribų, švirkštus ir adatas keičiant tiesiog gatvėse – narkotinių medžiagų vartotojų susibūrimų vietose (“autryč” metodu).

Su metais išaugus lankytojų skaičiui ir padidėjus paslaugų kaštams, 2006 m. pastebėta, kad nebeužtenka vien Klaipėdos miesto savivaldybės finansavimo (tais metais – baigiama vykdyti veikla gatvėse „autryč“ metodu), todėl papildomų lėšų buvo imtasi ieškoti ir kitur.

Nuo 2007 m. pavasario kabinetų veiklos išlaikymui buvo gaunamos lėšos konkursiniu būdu iš trijų finansavimo šaltinių. Klaipėdos m. savivaldybės (2007 05 01 – 2007 12 10, 2008 04 23 – 2008 12 15, 2009 01 01 – 2009 12 24, 2010 01 01 – 2010 12 31 ir t.t.), Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės (2007 05 02 – 2007 12 31, 2008 04 21 – 2008 12 31) ir UNODC projekto „ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Estijos, Latvijos ir Lietuvos kalinimo įstaigose“ (2007 10 01 – 2008 11 30, 2008 12 01 – 2009 12 01, 2011 05 11-2011 08 15). Gavus papildo finansavimo per kelis metus išsiplečia paslaugų spektras, pagerėja paslaugų kokybė, darbuotojų darbo priemonės, sąlygos ir sauga, pagražėja klientų priėmimo aplinka. Nuo 2007 m. gegužės mėnesio Klaipėdos psichikos sveikatos centras pradeda žalos mažinimo programą “Klaipėdos mėlynasis autobusiukas”, kuriame teikiamos mobilios žemo slenksčio paslaugos. Tačiau 2008 m. gruodžio 31 d. uždaromas Anoniminis konsultacinis kabinetas senamiestyje, adresu Puodžių g. 17. Nuo 2009 m. Klaipėdoje pradedama farmakoterapijos metadonu decentralizacija. Anoniminio kabineto „Žardė“ patalpose kelis metus iš eilės buvo teikiamos su farmakoterapija susijusios paslaugos. Nutrūkus finansavimui, gydymas metadonu taikomas tik Klaipėdos priklausomybės ligų centre.

Nuo 2014 m. Klaipėdos priklausomybės ligų centro pavaldumą perėmus Sveikatos apsaugos ministerijai, Žemo slenksčio paslaugų stacionaraus kabineto pavaldumas perėjo Klaipėdos psichikos sveikatos centrui.

 

Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas

Vykdomas Europos Sąjungos projektas: „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras įgyvendina projektą „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Klaipėdos mieste siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas projektas skirtas didinti žemo slenksčio paslaugų prieinamumą, plėtojant per kraują ir lytiškai plintančių ligų prevenciją ir skatinant priklausomybių gydymą. Ilginant darbo laiką Klaipėdos miesto anoniminiame konsultaciniame ir mobiliame konsultaciniame kabinetuose, siekiama didesnio paslaugų prieinamumo ir efektyvesnės ŽIV/AIDS prevencijos.